ZÚŽENIE BSM ALEBO JEHO ZRUŠENIE? Alebo ako zladiť želanie manžela investovať s požiadavkou manželky, aby sa investícia uskutočnila bez ohrozenia  spoločného majetku manželov?
18.11.2022
# bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
# zúženie BSM
# zrušenie BSM za manželstva
# zamýšľaná investícia manžela

ZÚŽENIE BSM ALEBO JEHO ZRUŠENIE?
Alebo ako zladiť želanie manžela investovať s požiadavkou manželky, aby sa investícia uskutočnila bez ohrozenia  spoločného majetku manželov?  


Dlhoroční manželia mali harmonické manželstvo, ktoré prechádzalo prvou krízou - manžel mal záujem splniť si svoj sen a kúpiť na voľné chvíle nehnuteľnosť v turisticky vyhľadávanom prostredí. Nehnuteľnosť vyžadovala rozsiahlu rekonštrukciu. Kúpu a rekonštrukciu chcel manžel realizovať prostredníctvom úveru. Manželka s touto investíciou nesúhlasila, obávala sa zadlženia a ohrozenia ich bytovej otázky a doteraz nadobudnutého majetku. Manželia nemali zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Manželia hľadali riešenie, v rámci ktorého by nedošlo k ohrozeniu ich doteraz nadobudnutého majetku a chceli situáciu a jej riziká právne zanalyzovať na osobných stretnutiach v našej kancelárii.Priebeh konzultácií:  
---
Úvodné otázky klientov:
? je možné, aby úver čerpal a bol na jeho splácanie zaviazaný iba jeden z manželov?
? je rovnako možné, aby nehnuteľnosť nadobudol do svojho vlastníctva iba jeden z manželov?
---

Odpoveď:
Áno, zákon umožňuje, aby úver čerpal a na jeho splácanie bol zaviazaný iba jeden z manželov a rovnako umožňuje, aby nehnuteľnosť nadobudol do svojho vlastníctva iba jeden z manželov, to všetko však za splnenie podmienky, že manželia spolu uzatvoria dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 143a Občianskeho zákonníka o úver a kupovanú nehnuteľnosť.

Dohoda o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov:
a)    musí byť spísaná formou notárskej zápisnice
b)    v notárskej zápisnici bude uvedená nehnuteľnosť a výška úveru o ktoré sa bezpodielové spoluvlastníctva manželov zužuje.

Prirodzene, banka musí súhlasiť, že manželovi poskytne úver aj v prípade takéhoto zúženia bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V našom prípade banka takýto súhlas predbežne dala.


Ok, takže máme vyriešenú otázku, že úver nebude zaťažovať spoločný majetok manželov a kupovanú nehnuteľnosť bude mať vo vlastníctve manžel.

Upozornenie: manžel bude splácať úver z prostriedkov, ktoré naďalej spadajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (keďže toto nebolo zrušené), teda v zásade bude „ukracovať“ rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V prípade zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželob bude manžel povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok (viac v článku https://www.akbenova.sk/blog/rekonstrukcia-domu-jedneho-z-manzelov-z-prostriedkov-bsm).

---
? Otázka manželky:
Povedzme, že nastane situácia, že manželovi úver nebude postačovať na úhradu odmeny za rekonštrukciu, napríklad z dôvodu potreby vykonania naviacprác. Mohol by si veriteľ uplatniť svoj nárok zo spoločného majektu manželov? 
---

Odpoveď:
Ak by manželovi v súvislosti s používaním majetku, ktorého sa zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov týka vznikol nejaký záväzok, veriteľ manžela by si svoju pohľadávku mohol uplatniť v zmysle ustanovenia § 147 ods. 2 Občianskeho zákonníka iba z majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


---
Otázka manželky:
? zo zákona síce vyplýva, že manželovi veritelia sa budú môcť uspokojiť iba z majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, znamená to, že s prípadnými veriteľmi manžela manželka „nebude mať starosti“?
---

Odpoveď:
Nie je možné vylúčiť, že sa manželka s veriteľmi manžela dostanete do konfliktu a ak si veritelia pohľadávku uplatnia voči majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov na súde alebo v rámci exekúcie, manželka sa bude musieť brániť a súdu či exekútorovi preukazovať, že ide o pohľadávku, ktorú si veritelia v zmysle § 147 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemôžu uplatňovať voči prostriedkom z bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 

Stanovisko klientov:
Manželka sa v uvedenej situácii necíti komfortne a bola by radšej, aby byt, v ktorom manželia žili spolu s deťmi bol „mimo ohrozenia“. Manžel navrhol, aby ich spoločný byt „prepísali“ iba na manželku.

---
Otázka klientov:
? Bolo by možné, aby bol byt v ktorom klienti teraz žili „prepísaný“ iba na manželku?
---

Odpoveď:
Áno, bolo by to možné, ale predpokladom tohto procesu je zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a jeho vyporiadanie (teda rozdelenie majetku a záväzkov medzi manželmi). Pri vyporiadaní by sa mal vyporiadať aj ostatný majetok manželov.  


Upozornenie: Ešte pred samotným posúdením možnosti zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov za manželstva je potrebné upozorniť na „úskalia“ zrušenia BSM:

ak si manželia po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov spoločný majetok nevyporiadajú (dohodou alebo podaním návrhu na súd) do 3 rokov po jeho zániku, podľa ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí zákonný predpoklad, že (i) vlastníkom hnuteľných vecí je ten, kto ich ako vlastník používa, (ii) o ostatných hnuteľných a nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. Pozor! po uplynutí tejto lehoty si tiež neuplatníte voči manželovi/manželke svoje vklady do BSM z výlučných prostriedkov a ani sa hodnota BSM nezvyšuje o to, čo by mal druhý manžel vložiť do BSM z dôvodu, že to bolo vynaložené na jeho majetok, ktorý má vo výlučnom vlastníctve.
zrušením bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniká zákonné majetkové spoločenstvo manželov, po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov už ďalší majetok a záväzky nadobúdajú manželia „osobitne“, teda to čo každý z manželov zarobí a nadobudne, patrí iba jemu, z čoho vzniká potreba riešenia „praktických problémov“, ako budú manželia znášať spoločné výdavky.
Splátky úverov a iných záväzkov sú manželia povinní platiť spoločne a nerozdielne. Ak niektorý z manželov platí splátky aj za druhého z manželov, tak má nárok, aby mu druhý manžel vrátil bezdôvodné obohatenie - v tomto prípade pozor na premlčaciu dvojročnú lehotu.
→ po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov zvyčajne život prinesie potrebu úpravy rodičovských práva a povinností vrátane vyživovacej povinnosti
po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné zvážiť požitie prostriedkov jedného z manželov na majetok druhého manžela, ich uplatnenie sa spravuje iným režimom, ako vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 

Stanovisko klientov:
manželia uvádzajú, že toto riešenie by bolo pre oboch prijateľné, manželka by tak do svojho výlučného vlastníctva nadobudla byt, ktorý by nebol ohrozený prípadnými pohľadávkami manžela a manžel by získal ostatný majetok, ktorý je približne rovnakej hodnoty, ako samotný byt.

---
Ďalšou otázkou preto je:
? Ako je možné zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?
---

Odpoveď:
Podľa ustanovenia § 148 a § 148a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká:

1/ zánikom manželstva – najčastejšie rozvodom
2/ zrušením bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdom, zákon takéto zrušenie umožňuje iba v nasledujúcich prípadoch:
a) ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť
b) alebo ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom.

Klienti bohužiaľ nespĺňali ani jeden z predpokladov zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. O rozvod manželstva záujem nemajú a nepodnikajú.
---
? Ako teda ďalej?
---

Manžel uviedol, že uvedená situácia je pre neho príležitosťou, aby začal s drobným podnikaním, nad ktorým už v minulosti viackrát uvažoval. Nechce však ohroziť svoj pracovný pomer.
---
Otázka:
? Môže si manžel založiť živnosť popri zamestnaní? Potreboval by na takéto podnikanie súhlas zamestnávateľa?
---

Odpoveď:
Ak by bol manžel štátnym zamestnancom alebo bol v štátnej službe, tak by podnikať popri zamestnaní nemohol (§ 112 ods. 2 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe; § 48 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície).

V rámci „bežného“ pracovného pomeru výkon podnikateľskej činnosti je možný v zmysle ustanovenia § 83 Zákonníka práce, a to aj bez súhlasu zamestnávateľa s jednou výnimkou -  ak by chcel manžel podnikať v oblasti, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčných charakter, musí mať na výkon takejto podnikateľskej činnosti písomný súhlas zamestnávateľa (ak by sa zamestnávateľ k takejto žiadosti nevyjadril do 15 dní platí, že zamestnávateľ súhlas udelil).

Manžel chce podnikať v oblasti, ktorá nie je voči jeho zamestnávateľovi konkurenčná, takže si môže založiť živnosť aj bez súhlasu zamestnávateľa.

Uvedený predpoklad zrušenia bezpodielového vlastníctva manželov bude po založení živnosti splnený.  
 
---
Otázky:
? Je možné, aby manželia podali žiadosť o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov hneď po založení živnosti manžela, aj keď ešte nebude mať z podnikania žiaden príjem?
? Kto podáva takýto návrh na súd?
? Musia sa manželia zúčastniť súdneho konania?
? Ako dlho takéto súdne konanie trvá?
---

Odpoveď:
Aby mal súd naplnenú zákonnú podmienku na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov mu v zmysle ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka postačuje, aby jeden z manželov len získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, teda nie je nutné, aby manžel preukazoval, že túto činnosť reálne vykonáva a má z nej príjmy.

Návrh na súd podáva ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť (ak by mali oprávnenie obaja, tak môže podať návrh ktorýchkoľvek z nich).

Ak manželia vo svojich súdnych podaniach uvedú, že v zmysle ustanovenia § 177 ods. 2 Civilného súdneho poriadku súhlasia s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania, tak súd vo veci rozhodne bez nariadenia pojednávania, teda manželia sa nemusia obávať osobnej účasti na súdnom pojednávaní.

Dĺžka konania o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov závisí od vyťaženosti súdov, v prípadoch, ktoré som doteraz riešila súdy rozhodli v intervale 1-3 mesiace od podania návrhu.

---
Otázka:
? Ak by po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov investícia manžela dopadla „dobre“, teda by tým manželovi nevznikli žiadne dlhy, bolo by možné bezpodielové spoluvlastníctvo manželov opäť obnoviť?
---

Odpoveď:
Áno, zákon umožňuje obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v zmysle ustanovenia § 151 Občianskeho zákonníka a to rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov. Toto obnovenie znamená vznik nového bezpodielového spoluvlastníctva manželov, týka sa tak majetku, ktorý nadobudnú manželia po obnovení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nemá vplyv na majetkové vzťahy pred ich obnovením. Prirodzene manželia môžu medzi sebou vo forme notárskej zápisnice uzatvoriť dohodu o rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov o majetok, ktorého sa doterajšie zrušenie BSM týkalo.


ZÁVER KONZULTÁCIÍ ALEBO AKO TO DOPADLO?
 
Manžel získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť a manželka podala návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Keďže nebolo zrejmé, v akej lehote súd rozhodne o návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, manželia z dôvodu časovej tiesne vo forme notárskej zápisnice spísali dohodu o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov o kupovanú nehnuteľnosť a úver a manžel úver načerpal a kúpil nehnuteľnosť, ktorá bola predtým „predmetom sváru“.

Po obdržaní rozhodnutia súdu o zrušení BSM si manželia dohodou vyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, na základe ktorej manželka do svojho vlastníctva získala byt a manžel získal ostatný majetok podobnej hodnoty. Z dôvodu istoty spísali aj rodičovskú dohodu o úprave práv a povinností k svojím maloletým deťom - dohodli sa na výživnom a znášaní výdavkov na deti - ktorú sa rozhodli rešpektovať, takže zatiaľ nemali dôvod žiadať súd o jej schválenie. Rovnako sa dohodli aj na spôsobe, ako budú znášať svoje spoločné výdavky.

Manželka získala istotu, že byt, v ktorom s manželom žili, nebude ohrozený záväzkami jej manžela. Manželovi takéto vyporiadanie tiež vyhovovalo, lebo ak by ich vzájomný vzťah dospel k rozvodu, získal do svojho vlastníctva majetok, ktorý mal podobnú hodnotu ako byt. Manžel týmto riešením získal priestor venovať sa naplneniu svojho sna, ktorý súvisel s kupovanou nehnuteľnosťou.  

Manželom sme okrem konzultácií poskytli nasledovné právne služby:
⇒ spísali sme manželke návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
odkomunikovali sme s notárom znenie notárskej zápisnice o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov
⇒ manželovi sme poskytli právny servis spojený s nadobudnutím nehnuteľnosti, o ktorú bolo zúžené bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, do jeho výlučného vlastníctva
⇒ spísali sme dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a zabezpečili na jej základe vklady do katastra nehnuteľností
⇒ manželovi sme následne poskytli kompletný právny servis súvisiaci s rekonštrukciou nehnuteľnosti


 

Autor: Martina Beňová

Zdieľať: