Ochrana osobnosti/ochrana dobrej povesti právnickej osoby

Ochrana života a zdravia, občianskej cti a dôstojnosti, súkromia, mena a prejavov osobnej povahy

Problematika ochrany osobnosti je naša špecializácia. Jej úprava v Občianskom zákonníku je veľmi strohá, a preto si vyžaduje dôslednú znalosť judikatúry, ktorej vývoj pravidelne sledujeme.

Právne služby v tejto oblasti:
  • posúdenie neoprávnenosti zásahu do ochrany osobnosti a spôsobilosti privodiť ujmu na osobnostných právach
  • posúdenie neoprávnenosti zásahu do dobrej povesti právnickej osoby
  • príprava žalôb o ochranu osobnosti fyzických osôb/dobrej povesti právnických osôb, uplatnenie morálneho zadosťučinenia a náhrady nemajetkovej ujmy
  • ochrana pred neoprávneným použitím názvu právnickej osoby
  • právna ochrana v prípade, ak je proti klientovi podaná žaloba o ochranu osobnosti
  • uplatnenie nárokov pri nesprávnom lekárskom zákroku, poškodení zdravia, či strate blízkej osoby v prípade usmrtenia
  • právne poradenstvo pre médiá