Nekalá súťaž

Právne posúdenie, vypracovanie žalôb o odstránenie závadného stavu a poskytnutia primeraného zadosťučinenia, náhrady škody a vydanie bezdôvodného obohatenia pri:

  • klamlivej reklame
  • klamlivom označovaní tovaru a služieb
  • vyvolávaní nebezpečenstva zámeny
  • parazitovaní na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa
  • podplácaní
  • zľahčovaní
  • porušovaní obchodného tajomstva
  • ohrozovaní zdravia spotrebiteľov a životného prostredia