Právny servis pre realitné kancelárie

Pridáme Vašej kancelárii dobrý dojem a profesionálne právne služby.

Naša kancelária od svojho vzniku spolupracuje s realitnými kanceláriami v Bratislave a na Záhorí. Dobre preto poznáme požiadavky a problémy, s ktorými sa realitné kancelárie pri svojej činnosti stretávajú a z vlastnej skúsenosti vieme, aké rozmanité prípady môžu v praxi nastať.

V rámci právneho servisu komplexne pripravíme, resp. upravíme vaše zmluvné dokumenty, a to najmä:
 • sprostredkovateľské zmluvy s doložkou exkluzivity aj bez doložky exkluzivity
 • dohody o spolupráci
 • zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
 • kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, darovacie zmluvy
 • návrhy na vklad
 • preberacie a odovzdávacie protokoly
 • splnomocnenia na zastupovanie pri všetkých úkonoch spojených s prevodom vlastníctva k nehnuteľnostiam
 • nájomné zmluvy, zmluvy o podnájme
 • zmluvy o zriadení záložných práv, vecných bremien
 • zmluvy o dielo
 • zmluvy o výstavbe
 • zmluvy o nadstavbe a vstavbe
 • zmluvné dokumenty súvisiace s výstavbou nových bytov

Súčasťou právneho poradenstva je aj:
 • kontrola dokumentácie, na základe ktorej boli nehnuteľnosti nadobudnuté terajším vlastníkom
 • preskúmanie všetkých okolností súvisiacich s vlastníctvom nehnuteľností
 • posúdenie právnych rizík
 • pri pozemkoch posudzujeme možnosti výstavby s prihliadnutím na aktuálnu územnoplánovaciu dokumentáciu, preverujeme ochranné pásma, prístupové cesty, posudzujeme riziká súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností,
 • odporúčame vhodný právny postup, a to aj pri kúpe/prevode komplikovanejších nehnuteľností, napríklad zaťažených viacerými záložnými právami, exekučnými záložnými právami, pri nehnuteľnostiach, kde sú nevysporiadané vlastnícke vzťahy a podobne
 • komunikujeme vhodné varianty riešenia prevodu (vrátane platobných podmienok) s účastníkmi zmluvných strán, s realitnými agentmi, s bankami, notármi a exekútormi
 • posudzujeme možnosti vydržania vlastníckeho práva a vysporiadania vlastníckych vzťahov