Ochranné známky

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby od tovarov alebo služieb inej osoby a je ako ochranná známka registrované. V tejto oblasti poskytujeme najmä nasledovné služby:

  • zabezpečenie rešerší ochranných známok
  • spracovanie prihlášok ochranných známok a zastupovanie v konaní o týchto prihláškach
  • zastupovanie v súdnom či mimosúdnom konaní pri porušovaní práv majiteľa ochrannej známky