Drobenie pozemkov v dedičskom konaní
11.11.2023

Drobenie pozemkov v dedičskom konaní


Idete dediť a zaskočila Vás otázka drobenia pozemkov? Viete o tom, že aj na drobenie pozemkov sa má vzťahovať právna úprava platná ku dňu smrti poručiteľa?

Na úvod definícia niektorých pojmov a zásad:

poručiteľ je osoba, po ktorej sa dedí.

Dedičstvo sa NADOBÚDA spätne KU DŇU poručiteľovej SMRTI (§ 460 Občianskeho zákonníka).

Základnou zásadou právnej úpravy dedenia je, že PRI DEDENÍ SA POUŽIJE PRÁVO PLATNÉ V DEŇ SMRTI PORUČITEĽA (§ 859 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Opatrenia proti drobeniu pozemkov (poľnohospodárskych, lesných a viníc nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce) zaviedol zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (§ 21 - § 24), ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.9.1995. Opatrenia proti drobeniu pozemkov sa v dedičskom konaní aplikujú iba v prípade, ak sa dedičstvo prejednáva po poručiteľovi, ktorý zomrel po 1.9.1995 (vrátane).

Z uvedeného vyplýva, že opatrenia proti drobeniu pozemkov sa v dedičských konaniach aplikujú podľa dátumu smrti poručiteľa nasledovne:

1/ ak poručiteľ zomrel pred 1.9.1995
tak sa ustanovenia o zákaze drobenia pozemkov na prejednanie dedičstva nevzťahujú.

2/ ak poručiteľ zomrel medzi 1.9.1995 až 31.8.2022
Ustanovenia o zákaze drobenia sa aplikujú tak, že rozhodnutím o dedičstva nesmie rozdelením jestvujúcich pozemkov vzniknúť pozemok menší ako 2 000 m² ak ide o poľnohospodársky pozemok a menší ako 5 000 m² ak ide o lesný pozemok (§ 23 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z.).

3/ ak poručiteľ zomrel po 1.9.2022 (vrátane)
Ustanovenia o zákaze drobenia sa aplikujú s malou zmenou výmery poľnohospodárskeho pozemku, ktorý zaviedla novela uskutočnená zákonom č. 257/2022 Z. z.:
rozhodnutím o dedičstva nesmie rozdelením jestvujúcich pozemkov vzniknúť pozemok menší ako 3 000 m² ak ide o poľnohospodársky pozemok a menší ako 5 000 m² ak ide o lesný pozemok.

--------------------

Dedičia musia uvedený zákaz drobenia rešpektovať pri uzatváraní dedičskej dohody. Ak k dohode nepríde, tak v zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. súd rozhodne, že pozemky nadobúdajú dedičia, u ktorých sú najlepšie predpoklady na ich obhospodarovanie. Súd rozhodne aj o povinnosti nadobúdateľa pozemku vyporiadať sa s ostatnými dedičmi.

--------------------

Výnimky drobenia sú vymenované v § 24 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z.z.:

Prvá: ak sa poľnohospodársky pozemok, lesný pozemok, vinice v extraviláne rozdeľujú na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav

Druhá: ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 229/1991 Z.z. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov alebo zákon č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Tretia: ak sa odčleňuje časť pozemku od pozemku, ktorý je uvedený v ustanovení § 1 ods. 1 (v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim), a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok

Štvrtá: ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom územným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely.

--------------------

Ako sa uvedené výnimky preukazujú katastrálnemu úradu za účelom zápisu?

Listinami, ktoré preukazujú prelomenie zásady drobenia pozemkov. Týmito listinami sa rozumejú stanoviská obcí, že na danom území je prípustná výstavba alebo zriadenie záhrad na záhradkárske a rekreačné účely alebo že ide o pozemok, ktorý možno využiť na taký účel, na ktorý ho možno vyvlastniť. Príslušnou listinou môže byť aj územný plán obce ak z neho uvedené skutočnosti jednoznačne vyplývajú. Posúdenie dostatočnosti takéhoto dokladu je na individuálnom posúdení pracovníka katastrálneho úradu.

--------------------

Je potrebné doplniť, že v § 22 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom sú upravené podmienky, za ktorých môže vzniknúť poľnohospodársky pozemok resp. lesný pozemok v menšej výmere ako 20000 m², ale väčšej ako 2000 m² v prípade poľnohospodárskeho pozemku (po novele účinnej po 1.9.2022 väčšej ako 3000 m²) a väčšej ako 5000 m² v prípade lesného pozemku.

Povinnosťou nadobúdateľa bude zaplatiť odvod vo výške, ktorý je uvedený v ustanovení § 22 a tento je príjmom štátneho rozpočtu. Platenie odvodov ustanovuje vláda nariadením, v súčasnej dobe je v platnosti Nariadenie vlády SR č. 85/1996 Z.z. o podmienkach platenia odvodov za drobenie pozemkov. V zmysle tohto nariadenia sa odvod platí jednorazovo pred vkladom alebo pred záznamom vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností.

(!) ak ide o vinicu, vyššie uvedené sa podľa § 22 ods. 2 zákona č. 180/1995 Z. z. vzťahuje aj na vinice v zastavanom území obce.
--------------------
O drobení spoločných nehnuteľností niekedy na budúce :)
Autor: Martina Beňová

Zdieľať: