Občianske právo

Právne poradenstvo v rozmanitých majetkových a nemajetkových oblastiach.

  • uplatnenie nárokov z občianskoprávnych vzťahov pred súdom ako aj pri mimosúdnych rokovaniach
  • uplatnenie rôznych majetkových práv – nárokov na náhradu škody, vydania bezdôvodného obohatenia
  • ochrana vlastníckych práv
  • zabezpečenie, zmena a zánik záväzkov – zriadenie záložného práva, ručenie, zabezpečenie záväzkov prevodom práva, postúpením pohľadávky, uznaním záväzku, započítaním, urovnaním, prevzatím dlhu, ukončenie zmlúv výpoveďou či odstúpením od zmluvy
  • riešenie otázok spojených s podielovým spoluvlastníctvom a bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov
  • dedičské vzťahy
  • susedské vzťahy
  • nájomné vzťahy
  • príprava pomenovaných ako aj nepomenovaných zmlúv