Uplatnenie peňažných pohľadávok v skrátenom konaní – upomínacom konaní

Upomínacie konanie je osobitné skrátené konanie, v ktorom by mal súd vydať platobný rozkaz do 10 pracovných dní po zaplatení súdneho poplatku

Upomínacie konanie je upravené v zákone č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov. V tomto konaní sa uplatňujú peňažné nároky, ktoré vie žalobca vydokladovať. Ak sú žalobca a žalovaný účtovnými jednotkami, postačí pripojiť faktúru alebo inú výzvu podobnej povahy, ktorou sa požadovalo splnenie uplatňovaného nároku od žalovaného a vyhlásiť, že uplatňovaný nárok žalobca eviduje vo svojom účtovníctve.

Upomínacie konanie prebieha výlučne elektronickou formou, súdny poplatok je v týchto konaniach znížený o 50 % oproti bežnému konaniu.

Súd (príslušný je Okresný súd Banská Bystrica) vydá platobný rozkaz ak sú splnené procesné podmienky vrátane poplatkovej povinnosti a nie sú dôvody na odmietnutie návrhu, do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

Žalovaný má možnosť podať proti platobnému rozkazu odpor do 15 dní odo dňa jeho doručenia, ak túto možnosť využije a žalobca následne súdu uvedie, že navrhuje pokračovanie v konaní, vo veci ďalej prebieha „bežné“ súdne konanie na príslušnom súde.

V rámci služieb:
  • posúdime úspešnosť uplatnenia nároku
  • nárok uplatníme pred súdom
  • zastupovanie v ďalších právnych krokoch v prípade, ak protistrana podá odpor
  • zastupujeme klienta aj v prípade, ak on sám podáva odpor