Vznik vlastníctva k nehnuteľnosti / dokedy je potrebné podať návrh na vklad do katastra?
21.10.2023

Vlastníkom nehnuteľnosti sa stávam už podpisom kúpnej zmluvy? Dokedy je potrebné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností?


NA NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI SA VYŽADUJE KUMULATÍVNE SPLNENIE DVOCH PRÁVNYCH SKUTOČNOSTÍ:PRVOU JE UZAVRETIE PLATNEJ ZMLUVY O JEJ PREVODE (TITULUS ACQUIRENDI)


DRUHOU JE INDIVIDUÁLNY SPRÁVNY AKT – ROZHODNUTIE PRÍSLUŠNEJ SPRÁVY KATASTRA O POVOLENÍVKLADU(MODUS ACQUIRENDI)


VLASTNÍCKE PRÁVO SA TEDA NADOBÚDA AŽ VKLADOM DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ (PRÁVOPLATNÝMROZHODNUTÍM O POVOLENÍ VKLADU). Od momentu podpisu kúpnej zmluvy až do vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností môžu nastať okolnosti, ktoré môžu ohroziť nadobudnutie vlastníckeho práva, viac o tom nájdete vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=4qZktY0fn0g&t=25s


Zmluvu o prevode vlastníckeho práva (kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zámennú zmluvu) JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ KATASTRÁLNEMU ÚRADU NA POVOLENIE VKLADU NAJNESKÔR DO 3 ROKOV OD JEJ UZATVORENIA, INAK PLATÍ, ŽE ÚČASTNÍCI OD NEJ ODSTÚPILI. Časť súdnej praxe síce s uvedeným názorom nesúhlasí, ale súdy väčšinou uvedený záver vo svojich rozhodnutiach akceptujú.

Ustanovenia zákona, z ktorých uvedené vyplýva:
§ 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka -  ak zákon ustanovuje, že k zmluve je potrebné rozhodnutie príslušného orgánu, je zmluva účinná týmto rozhodnutím
§ 28 ods. 2 zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehntuteľností - práva k nehnuteľnostiam vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra
§ 28 ods. 3 zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehntuteľností -  právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení
§ 47 ods. 2 Občianskeho zákonníka - ak sa do troch rokov od uzavretia zmluvy nepodal návrh na rozhodnutie podľa odseku 1, platí, že účastníci od zmluvy odstúpili

Autor: Martina Beňová

Zdieľať: