Zastupovanie pri vydržaní podľa novej úpravy

Vydržanie po novom od 1. 5. 2021
V prípade inštitútu vydržania nastali po 1. 5. 2021 (novelou Civilného mimosporového poriadku uskutočnenou zákonom č. 68/2021 Z. z.) zásadné zmeny, ktoré spočívajú najmä v tom, že sa presunuli kompetencie z notárov na súdy, a to zavedením nového súdneho konania o potvrdení vydržania. Po novom teda už nestačí vydanie osvedčenia o vydržaní nehnuteľnosti od notára, ale vydržanie musí byť potvrdené súdnym rozhodnutím, pričom konanie prebieha na základe osobitnej úpravy podľa § 359a až § 359k Civilného sporového poriadku.

V rámci právnych služieb poskytujeme:
  • posúdenie splnenia hmotnoprávnych podmienok vydržania ako predpokladu uplatnenia si nároku
  • vypracovanie návrhu na začatie konania
  • zastupovanie v konaní