Právne poradenstvo v prípade škody na zdraví

Najčastejšie sa uplatňujú nároky náhrady škody na zdraví, ktoré sú spôsobené dopravnou nehodou, pádmi na chodníkoch, či poškodení pacienta pri lekárskom zákroku. Tieto náhrady škody na zdraví je možné kombinovať aj s nárokmi, ktoré vyplývajú z práva na ochranu osobnosti, keďže zásah do zdravia je často aj zásahom do súkromného života poškodeného.

  • posúdenie možnosti uplatnenia nárokov na bolestné a sťaženia spoločenského uplatnenia, nákladov spojených s liečením, straty na zárobku, vecnej škody a ďalších nárokov spojených s náhradou škody na zdraví
  • rokovanie s poisťovňami/správcom cesty/zamestnávateľom či iným zodpovedným subjektom a v prípade potreby uplatnenie nárokov súdnou cestou