Obchodné právo
Právne postavenie podnikateľov, obchodných spoločností a družstiev, obchodné záväzkové vzťahy.
 • komplexné poradenstvo v oblasti podnikania obchodných spoločností a vzťahov medzi podnikateľmi
 • príprava a spracovanie zmluvných dokumentov – vrátane nastavenia zmluvnej dokumentácie s dodávateľmi a odoberateľmi tovarov a služieb
 • komunikácia s dlžníkmi a veriteľmi, uplatňovanie nárokov mimosúdnou a súdnou cestou,
 • komplexné právne poradenstvo v pracovnoprávnych vzťahoch vrátane vypracovania organizačnej štruktúry a vnútorných smerníc spoločností
 • riešenie nárokov aj mimo územia SR – napríklad formou európskych platobných rozkazov

Služby súvisiace so zakladaním spoločností a vykonávania zmien v spoločnostiach:
 • zakladanie obchodných spoločností, zastupovanie pred registrovým súdom, živnostenským úradom a daňovým úradom
 • príprava a spracovanie vnútorných predpisov obchodných spoločností
 • príprava valných zhromaždení
 • prevod obchodných podielov
 • zvyšovanie, znižovanie základného imania
 • rozdelenie, zlúčenie, splynutie obchodných spoločností
 • zmeny právnej formy obchodnej spoločnosti
 • ochrana menšinových spoločníkov/akcionárov
 • zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach, prípravy dohôd o urovnaní