Pracovné právo
Právne vzťahy vznikajúce pri výkone závislej práce:
  • všeobecné poradenstvo v pracovnom práve poskytované tak zamestnancom, ako aj zamestnávateľom
  • spracovanie pracovnoprávnych dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny, zániku pracovnoprávneho vzťahu
  • všetky právne úkony potrebné na hromadné prepúšťanie
  • manažérske zmluvy
  • pracovný poriadok, vnútorné smernice upravujúce práva a povinnosti zamestnancov
  • zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch, najmä v sporoch o platnosť rozviazania pracovného pomeru, uplatnenie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru a otázky náhrady škody