Rekonštrukcia domu jedného z manželov z prostriedkov BSM
16.11.2022
#  bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
#  investícia z BSM do výlučného vlastníctva manžela/manželky
#  zásada, že každý z manželov je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok

 

REKONŠTRUKCIA DOMU JEDNÉHO Z MANŽELOV Z PROSTRIEDKOV BSM

Otázka klienta:

S manželkou sme po uzatvorení manželstva zrekonštruovali rodinný dom, ktorý zdedila, manželka má dom vo svojom výlučnom vlastníctve. Rekonštrukcia domu bola nákladná, zo spoločných prostriedkov sme menili strechu, dom sme zatepľovali, menili všetky rozvody, kompletne menili dispozíciu domu, dom zariadili moderným nábytkom. Hodnota rodinného domu je vďaka rekonštrukcii oveľa vyššia, ako by bola bez nej. Ako by sa v prípade nášho rozvodu pri delení majetku prihliadalo na vykonanú rekonštrukciu, na čo by som mal nárok?


Odpoveď:

Po rozvode manželstva sa vyporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov podľa zásad, ktoré sú obsiahnuté v ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka.

Jednou z týchto zásad je, že každý z manželov je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Čo sa touto zásadou rozumiie? Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vytvorí tzv. „masa bezpodielového spoluvlastníctva manželov“, teda majetku, ktorý ste počas manželstva nadobudli a ktorý si budete vyporiadavať a do majetku, ktorý sa bude vyporiadavať bude patriť aj hodnota, ktorú ste zo spoločného majetku v súvislosti s rekonštrukciou vynaložili na majetok vo výlučnom vlastníctve vašej manželky.

„Kameňom úrazu“ je zákonná formulácia „nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho (manželov, manželkin) ostatný majetok“ - ktorým je vo vašom prípade dom vašej manželky. Opodstatnené sú pri tejto formulácii v súvislosti s vašou problematikou tieto otázky:

? myslí sa tým trhové zhodnotenie rodinného domu? Lebo rodinný dom po rekonštrukcii má oveľa vyššiu hodnotu ako pred rekonštrukciou, manželka by ho predala za oveľa vyššiu cenu, ako by ju predala bez rekonštrukcie.

? alebo sa tým myslí iba samotná výška nákladov, ktoré manželia zaplatili z prostriedkov bezpodielového spoluvlastníctva manželov v súvislosti s rekonštrukciou?

? ku ktorému dátumu/času sa určuje hodnota zhodnotenia alebo hodnota nákladov za rekonštrukciu, je to (i) dátum rozvodu? (ii) dátum vyporiadania BSM? alebo (iii) dátum/čas rekonštrukcie?

Odpoveď na tieto otázky je v zmysle súdnej praxe a právnej teórie* v zásade jednoduchá: to čo je manželka povinná do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nahradiť sú prostriedky skutočne vynaložené na rekonštrukciu rodinného domu a pri určení ich hodnoty sa vychádza z ceny vecí a prác vložených do jej rodinného domu v čase, kedy boli vynaložené.

Z uvedeného vyplýva:

• do úvahy sa pri vyporiadaní bezpodieového spoluvlastníctva manželov neberie trhové zhodnotenie nehnuteľnosti po rekonštrukcii
• hodnota materiálu a prác vynaložených na rekonštrukciu sa neurčuje cenou, ktorá by sa za podobné práce a materiál platila v čase rozvodu manželstva,

• hodnota materiálu a prác vynaložených na rekonštrukciu sa neurčuje cenou, ktorá by sa za podobné práce a materiál platila v čase vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov


Správny je preto nasledovný záver:

do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa zarátava iba cena vecí a prác, ktoré ste do rekonštrukcie vložili
⇒ cena materiálu (vecí) a prác bude posudzovaná k dátumu/času, ku ktorému boli vynaložené, teda k dátumu/času vykonania rekonštrukcie.


Je potrebné tiež poznamenať, že v prípade súdneho sporu budete znášať dôkazné bremeno, teda povinnosť preukázať, ktoré práce sa v súvislosti s rekonštrukciou po uzatvorení manželstva urobili a kedy. Je preto dobré odložiť si všetky doklady týkajúce sa prerábky domu.


Javí sa Vám ako nesprávne, že podľa tohto výkladu sa bude v prípade rozvodu prihliadať v zásade iba na zlomkovú časť investície, lebo ak ste dom rekonštruovali napríklad pred 10 rokmi, tak vtedy bola cena vecí a prác oproti dnešnej cene v zásade symbolická a  ak by ste peniaze určené na rekonštrukciu domu manželky investovali inak, napríklad by ste kúpili menší pozemok, tak by hodnota takejto investície bola v tomto čase naopak oveľa vyššia?

Ak na tomto názore trváte, je potrebné si majetkové vzťahy s manželkou upraviť inak, napríklad tak, že o hodnotu rekonštrukcie domu spolu rozšírite bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Ak podľa Vášho názoru hodnota rekonštrukcie predstavuje napríklad 1/4 hodnoty rodinného domu, tak o túto 1/4 spoluvlastníckeho podielu k rodinnému domu manželky môžete rozšíriť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Manželka tak bude mať vo vlastníctve ¾ rodinného domu a vy spolu s manželkou budete mať v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov ¼ rodinného domu.  

Rozšírenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je v zmysle ustanovenia § 143a ods. 1 Občianskeho zákonníka možné na základe dohody manželov a takáto dohoda vyžaduje v zmysle ustanovenia § 143a ods. 3 formu notárskej zápisnice.

Je vhodné riešiť spoločné náklady za prerábku rodinného domu tak, že by vám manželka časť domu darovala? Využitie inštitútu darovania v tomto prípade neodporúčam, keďže tu nebude "skutočnou vôľou" darovanie (ide skôr o odplatu za spoločnú investíciu) nehovoriac o tom, že manželka by mala možnosť uplatniť si svoj nárok na vrátenie daru (ak by na to boli splnené zákonné podmienky).
----
*uznesenie NSSR zo dňa 26.6.2012, sp. zn. 6MCdo 10/2011
*uznesenie NSSR zo dňa 30.3.2015 sp. zn. 8Cdo 180/2014
*Vojčík, P. a kolektív, Občiansky zákonník, stručný komentár, tretie, doplnené a prepracované vydanie, IURA EDITION, 2010, str. 404


Autor: Martina Beňová

Zdieľať: