Dedenie nehnuteľnosti v BSM
28.10.2023

Dedenie nehnuteľnosti v BSM

Ako sa dedí nehnuteľnosť v prípade smrti jedného z manželov?

Na pripojenom obrázku je znázornená jednoduchá schéma delenia nehnuteľnosti, ktorú mali manželia v bezpodielovom spoluvlastnícte manželov, v prípade smrti jedného z manželov. Smrťou jedného z manželov zaniká BSM, ktoré je nutné v dedičskom konaní vysporiadať, dedí sa tá časť nehnuteľnosti, ktorá by po vyporiadaní BSM náležala zomrelému manželovi.

V praxi prirodzene môžu nastať komplikovanejšie situácie, napríklad v prípade, keď už boli manželia rozvedení, ale nedošlo k vyporiadaniu BSM alebo keď  zomrelý menžel spísal závet a jeho polovicu majú dediť dedičia zo závetu, takéto situácie je nutné riešiť individuálne, podľa celkových okolností prípadu.


Autor: Martina Beňová

Zdieľať: