Najčastejšie sa s klientmi dohodneme na úvodnej konzultácii, ktorá je odmeňovaná podľa aktuálnej hodinovej sadzby a následne sa dohodneme na odmene za požadované právne služby niektorým z nižšie uvedených spôsobov.

Odmenu za právne služby upravuje vyhláška MSSR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a možno ju určiť ako:

A) ZMLUVNÚ ODMENU

Zmluvná odmena je určená na základe dohody advokátskej kancelárie s klientom, môže byť dohodnutá napríklad ako:
 • hodinová odmena
  odmena bude určená podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnych služieb. Využíva sa najmä pri vypracovaní právnych analýz alebo pri právnych službách, na ktorých poskytnutie postačí osobná konzultácia.
 • podielová odmena
  môže sa dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci (percentuálnym určením), ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a klient bol o tom poučený.
 • paušálna odmena za mesiac
  táto forma je osvedčená najmä u subjektov, ktoré pravidelne využívajú právne služby. V paušálnom mesačnom balíku je zahrnutý dohodnutý obsah právnych služieb poskytovaných všeobecne alebo v určitej oblasti a služby kancelárie sú klientovi neustále k dispozícii.
 • paušálna odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí
  napríklad pri vybavovaní vecí, u ktorých dopredu nie je zrejmé, koľko právnych úkonov bude treba vykonať. Odmena je určená pevnou čiastkou bez ohľadu na to, koľko právnych úkonov kancelária klientovi v súvislosti s vybavením veci poskytne.
  • alebo ako kombinácia vyššie uvedených odmien a tarifnej odmeny.

   B) TARIFNÚ ODMENU

   Odmeňovanie podľa tarifnej odmeny sa volí najmä v prípade zastupovania v súdnych sporoch, odmeňovanie je uskutočňované podľa počtu právnych úkonov, pričom právnymi úkonmi sa rozumie:
   • prevzatie a príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom,
   • ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú skončenú hodinu,
   • písomné podanie na súd alebo iný orgán alebo protistrane týkajúce sa veci samej,
   • predžalobná výzva,
   • účasť na konaní pred súdom alebo iným orgánom a na konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín; ak úkon alebo na seba nadväzujúce úkony trvajú viac ako štyri hodiny, patrí odmena za každé dve skončené hodiny,
   • vypracovanie právneho rozboru veci,
   • rokovanie s protistranou, a to za každú skončenú hodinu,
   • návrh na predbežné opatrenie, ak k nemu dôjde pred začatím konania, odvolanie proti takémuto rozhodnutiu o predbežnom opatrení, návrh na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, návrh na podanie mimoriadneho dovolania,
   • vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

   Tarifná odmena je upravená v ustanovení § 9 a nasl. vyhlášky MSSR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb a jej výška závisí od hodnoty veci a od počtu právnych úkonov.

   hodnota veci odmena za jeden úkon
   do 165,97 EUR 16,60 EUR
   nad 165,97 EUR do 663,88 EUR 16,60 EUR + 1,66 EUR za každých aj začatých 33,19 EUR prevyšujúcich sumu 165,97 EUR
   nad 663,88 EUR do 6 638,78 EUR 41,49 EUR + 9,96 EUR za každých aj začatých 331,94 EUR prevyšujúcich sumu 663,88 EUR
   nad 6 638,78 EUR do 33 193,92 EUR 220,74 EUR + 16,60 EUR za každých aj začatých 1 659,70 prevyšujúcich sumu 6 638,78 EUR
   nad 33 193,92 EUR 486,29 EUR + 6,64 EUR za každých aj začatých 3 319,39 EUR prevyšujúcich sumu 33 193,92 EUR

   Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov, ako aj nárok na náhradu za stratu času pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený cestou do tohto miesta a späť a tzv. režijný paušál za každý úkon právnej služby.