NEOPOMENUTEĽNÝ DEDIČ
02.11.2023

Otázka:

Sme dvaja bratia, náš otec má z nového vzťahu ďalšieho syna. Na rodinnej oslave nám otec uviedol, že by chcel svoj majetok závetom odkázať na najmladšieho syna. Odôvodnil to tým, že my sme už zabezpečení a máme rodiny, najmladší brat nemá ešte ani osemnásť. My tento argument nezdieľame, otec majetok nadobudol aj vďaka tomu, že my sme sa v detstve uskromňovali a otec s nami trávil minimum času, naproti tomu najmladšiemu bratovi sa otec plne venuje a vyrastá vo finančne zabezpečenom prostredí.

Bola by možnosť takúto závet napadnúť? Ak by sa otec nakoniec rozhodol darovať majetok najmladšiemu bratovi za života, je možné darovanie napadnúť z dôvodu, že nás takto v zásade bezdôvodne vydedil?

Odpoveď:

Ako deti Vášho otca patríte medzi tzv. neopomenuteľných dedičov a mali by ste tak dostať svoj povinný diel - podľa ustanovenia § 479 Občianskeho zákonníka by plnoletí dedičia mali dostať z dedičstva aspoň toľko, koľko robí jedna polovica z ich zákonného dedičského podielu a maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona.

Ak by závet nerešpektoval uvedenú zásadu, bol by v tejto časti neplatný (ak nedošlo k platnému vydedeniu potomkov).

Z uvedeného vyplýva, že závet Vášho by bol v časti, kde nerešpektuje práva neopomenuteľného dediča neplatný.

Ak by sa otec rozhodol darovať svoj majetok najmladšiemu synovi ešte počas svojho života, tak samotnú darovaciu zmluvu by nebolo možné napadnúť z dôvodu, že vás tak otec v zásade „vydedil“, keďže otec sa počas života môže rozhodnúť naložiť so svojím majetkom podľa vlastného uváženia.

Ak by napriek daru po smrti otca zostal ešte majetok na dedenie a otec by závet nespísal, tak by sa do dedičského podielu Vášho obdarovaného brata malo započítať to, čo od otca za života bezplatne dostal. Nemusel by síce do dedičstva tento dar vrátiť, ale zo zostávajúceho majetku by dostal menej, ako ostatní, viac nájdete v tomto článku: https://cutt.ly/d9OHC7H

Napriek uvedenému by vám zostala možnosť napadnutia darovacej zmluvy, ak by nastali iné dôvody neplatnosti darovacej zmluvy, napríklad z dôvodu, že darovanie bolo uskutočnené v duševnej poruche vášho otca, ktorá ho robila na tento právny úkon neschopným a uvedenú skutočnosť by bolo možné reálne preukázať.

--------------------------

POZOR! V ČESKEJ REPUBLIKE JE ÚPRAVA ODLIŠNÁ:

Neopomenuteľný dedič v Českej republike (nepominutelný dědic) by dostal menej, ako neopomenuteľný dedič v Slovenskej republike, dospelý potomok by mal dostať ¼ jeho zákonného dedičského podielu a maloletý potomok ¾ jeho dedičského podielu zo zákona.

Odlišnosť je aj z hľadiska platnosti závetu: v Česku závet zostáva v platnosti, neopomenuteľný dedič nemá právo na podiel z dedičstva, má však nárok na čiastku rovnajúcu sa hodnote jeho povinného podielu (§ 1654 NOZ). Neopomenuteľný dedič teda v Českej republike nemá právo na povinný podiel na dedičstve po poručiteľovi, vzniká mu iba pohľadávka voči dedičom poručiteľa.

--------------------

Príslušné ustanovenia slovenského Občianskeho zákonníka:

  • 479 Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.
  • 38 ods. 1 Neplatný je právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony.
  • 38 ods. 2 Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.

-------------------

Príslušné ustanovenia českého Občianskeho zákonníka:

  • 1642 Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl.
  • 1643 ods. 1 Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci.
  • 1643 ods. 2 Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu.
  • 1654 ods. 1 Nepominutelný dědic nemá právo na podíl z pozůstalosti, nýbrž jen na peněžní částku rovnající se hodnotě jeho povinného dílu. Jsou-li pro to na straně dědiců zvlášť závažné důvody a lze-li to na nepominutelném dědici rozumně požadovat, může soud povolit splátky na povinný díl nebo odklad jeho splatnosti; pohledávka se však úročí ode dne, kdy byla původně splatná.
  • 1654 ods. 2 Ustanovení odstavce 1 nebrání, aby se nepominutelný dědic dohodl s dědici ze závěti nebo z dědické smlouvy jinak; zkrátí-li se tím však práva dalších věřitelů, je dohoda vůči nim neúčinná. Bude-li v průběhu řízení o dědictví ujednáno, že se nepominutelnému dědici namísto zaplacení vydá z pozůstalosti věc zapsaná do veřejného seznamu, zapíše se nepominutelný dědic do veřejného seznamu přímo po zůstaviteli.

 

 

 


Autor: Martina Beňová

Zdieľať: