Poradenstvo v oblasti nehnuteľností

Ponúkame 22 ročné odborné skúsenosti pri riešení rôznorodých problémov súvisiacich s nehnuteľnosťami.

Právne poradenstvo v tejto oblasti je náš každodenný chlebík, vieme veľmi odborne, rýchlo a flexibilne reagovať na individuálne požiadavky klientov, a to aj prostredníctvom telefonických, e-mailových a online konzultácií. V prípade potreby sú osobné konzultácie a zastupovanie pred druhou stranou, realitnou kanceláriou, hypotekárnym poradcom, bankou a notárom samozrejmosť.

Právne poradenstvo spočíva najmä:
 • vo vypracovaní kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohôd o predkupnom práve, záložných zmlúv, zmlúv o zriadení vecných bremien a pod.
 • vo vypracovaní darovacích zmlúv
 • vo vypracovaní návrhov na vklad
 • vo vypracovaní protokolov o odovzdaní a prevzatí nehnuteľností

Venujeme sa aj právnemu posúdeniu podkladov pri prevodoch nehnuteľností v širších súvislostiach:
 • kontrola dokumentácie, na základe ktorej boli nehnuteľnosti nadobudnuté aktuálnym vlastníkom
 • preskúmanie všetkých okolností súvisiacich s vlastníctvom nehnuteľností
 • posúdenie právnych rizík
 • pri pozemkoch posudzujeme možnosti výstavby s prihliadnutím na aktuálnu územnoplánovaciu dokumentáciu, preverujeme ochranné pásma, prístupové cesty, posudzujeme riziká súvisiace s vlastníctvom nehnuteľností
 • odporúčame vhodný právny postup aj pri kúpe/prevode komplikovanejších nehnuteľností, napríklad zaťažených viacerými záložnými právami, exekučnými záložnými právami, pri nehnuteľnostiach, kde sú nevysporiadané vlastnícke vzťahy a podobne
 • komunikujeme vhodné varianty riešenia prevodu (vrátane platobných podmienok) s účastníkmi zmluvných strán, s realitnými agentmi, s bankami, notármi a exekútormi
 • posudzujeme možnosti vydržania vlastníckeho práva a vysporiadania vlastníckych vzťahov

Ďalej poskytujeme služby:
 • pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva/bezpodielového spoluvlastníctva
 • v konaní o nahradenie prejavu vôle
 • pri vydržaní vlastníckych práv
 • pri príprave zmlúv o nadstavbe a vstavbe
 • pri ochrane vlastníckych práv pred súdom a katastrálnym úradom
 • právny servis pre realitné kancelárie