Vplyv darovania za života na dedenie
02.09.2022
# kolačná podstata
# započítanie darovania do dedičstva

Otázka klienta:

Moja mama mi darovala nehnuteľnosť, v ktorej teraz žijem so svojou rodinou. Mám ešte dvoch súrodencov a obávam sa, či táto skutočnosť po smrti mojej matky neovplyvní výšku môjho dedičstva, resp. či nebudem musieť ostatných súrodencov vyplatiť.

Odpoveď:

Skutočnosť, že vám vaša matka darovala počas života nehnuteľnosť, môže i nemusí ovplyvniť výšku vášho dedičstva.

Podľa ustanovenia § 482 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak je viac dedičov, vyrovnajú sa medzi sebou na súde dohodou o dedičstve. Ak budete takúto dohodu o usporiadaní dedičstva uzatvárať, je len vecou dohody dedičov, či ku skutočnosti darovania a akým spôsobom prihliadnu alebo nie.

Ak by uzatvorenie takejto dohody s ostatnými dedičmi nebolo možné a ak vaša matka nespísala závet, tak na darovanie by bolo nutné prihliadať podľa§ 484 Občianskeho zákonníka zo zákona a to takým spôsobom, že dedičovi sa do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal.
Čo ak by takýto dedič medzitým zomrel alebo sa dedičstva vzdal? V takom prípade by na jeho miesto nastúpili jeho potomkovia a aj vo vzťahu k nim by sa muselo započítať darovanie, ktoré poručiteľ uskutočnil voči ich predkovi (zomrelému dedičovi). Teda ak by ste zomreli skôr, ako vaša matka, tak váš podiel by zdedili vaši dedičia, no aj v ich prípade by bolo nutné prihliadať na dar, ktorý vám vaša matka dala. Do dedičského podielu sa však nezapočítavajú bežné dary, ale iba také, ktoré nemožno považovať za obvyklé. Darovanie nehnuteľnosti možno považovať za dar, ktorý presahuje rámec bežného darovania. Len pre komplexnosť uvádzam, že ak by vaša matka darovala hodnotnejšiu vec vašim deťom, tak tento dar zápočtu nepodlieha.

Započítanie by sa vykonalo aj v prípade, ak poručiteľ spísal závet, a to v nasledovných prípadoch:
a)    ak dal na to poručiteľ príkaz;
b)    ak by bol obdarovaný dedič neodôvodnene zvýhodnený oproti neopomenuteľnému dedičovi (t. j. potomkovi poručiteľa).

Pri posudzovaní ceny daru v súdnej praxi prevláda názor, že dary sa započítajú v cene, ktorú mali v čase darovania, ale súdna prax pripúšťa určité výnimky z tejto zásady.

Ako sa takéto započítanie, tzv. kolácia, vykoná? Vypočíta sa tzv. kolačná podstata (t. j. celková hodnota dedičstva + dary, ktoré majú byť započítané). Z tejto kolačnej podstaty sa vypočítajú dedičské podiely jednotlivých dedičov a od dedičského podielu dediča, ktorý bol obdarovaný, sa odpočíta cena daru, ktorú dostal.

Napríklad dedí sa majetok v hodnote 500 000 EUR, sú traja dedičia – deti poručiteľa, pričom jeden z nich dostal od poručiteľa za jeho života dar, ktorý mal v čase darovania hodnotu 100 000 EUR. Kolačná podstata je teda 500 000 EUR + 100 000 EUR = 600 000 EUR, dedičský podiel každého z dedičov je 1/3, t. j. 200 000 EUR. Z podielu obdarovaného dediča sa odpočíta hodnota daru, ktorý dostal od poručiteľa za jeho života, t. j. 200 000 EUR – 100 000 EUR, on teda z dedičstva dostane len 100 000 EUR.

V niektorých prípadoch sa bude hodnota dedičského podielu obdarovaného zhodovať s hodnotou daru, ktorý dostal od poručiteľa za jeho života, v takomto prípade nenadobudne z dedičstva nič.

Obdarovaný dedič však nie je povinný čokoľvek z darovaného majetku do dedičstva vracať.


Autor: Martina Beňová

Zdieľať: