Právne poradenstvo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Problematika vyporiadania BSM sa vyvíja najmä prostredníctvom súdnej judikatúry, keďže jej právna úprava je vyslovene strohá. Nevyhnutnosťou je preto (rovnako ako v iných prípadoch) dôsledné štúdium judikatúry.

Právne služby:
  • posúdenie masy BSM, ktorú je možné vyporiadať najmä pri podnikajúcich manželoch (ak má jeden z manželov vlastný podnik, spoločnosť)
  • posúdenie podkladov na uplatnenie vkladov z výlučných prostriedkov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  • zastupovanie pri mimosúdnych rokovaniach a vypracovanie dohôd o vyporiadaní BSM
  • zastupovania v súdnych konaniach o vyporiadaní BSM