Stanovisko k závetu
28.08.2022
Otázka klienta:

Mám 80 rokov a tri deti. Všetci už majú po päťdesiatke. Bývam v menšom rodinnom domčeku na väčšom pozemku pri Bratislave. Deti sa vzájomne dohodli, že po mojej smrti sa nehnuteľnosť predá. Pri rozhovore som však zistil, že medzi deťmi je určité napätie, ktoré pramení z minulosti, keď sme najstaršiemu synovi umožnili študovať na vysokej škole v Žiline a zabezpečili internátne ubytovanie. Mladšiemu synovi sme umožnili vysokoškolské štúdium v Bratislave. Najmladšia je dcéra a tá vysokú školu neabsolvovala. Je pravda, že päťročné štúdium niečo stojí a s internátom ešte viac. Najmladšej dcére sme neposkytli nič také, čo by sa dalo považovať ako náhrada za to, že sme jej neumožnili vysokoškolské štúdium. Teraz by som chcel radu, či býva dobrým zvykom tieto skutočnosti brať do úvahy, a teda pridať tomu, komu rodičia vysokoškolské štúdium neumožnili. Sú na to rôzne názory. Ja si myslím, že by som mohol najmladšej dcére pridať o 10 % viac ako synom. Ale mám obavy, aby si synovia môj postoj nevysvetľovali ako nadŕžanie dcére. Preto Vás prosím o radu, ako to správne vyriešiť.

Odpoveď:

Váš problém je morálnym problémom, sám najlepšie poznáte pozadie svojho rozhodnutia. Osobne si myslím, že Vaše stanovisko má svoju logiku. Predpokladám, že ak svoje rozhodnutie synom primerane vysvetlíte, určite sa stretnete s ich pochopením.

Čo sa týka právnej stránky veci, dedenie zo závetu je upravené v ustanovení § 476 a nasl. Občianskeho zákonníka. V závete ustanovíte dedičov svojho majetku, určíte, ktorému z nich pripadne ktorá vec alebo právo; v prípade predmetnej nehnuteľnosti či iných vecí a práv určíte veľkosť podielov, ktorý má každému z nich pripadnúť. Ak by ste veľkosť podielov viacerých dedičov v závete neurčili, platí, že podiely dedičov sú rovnaké.

Ako spísať závet?

Závet možno napísať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

1. Celý závet napíšete vlastnou rukou aj ho vlastnou rukou podpíšete. Nesmiete zabudnúť napísať deň, mesiac a rok podpísania závetu, inak bude závet neplatný. Z dôvodu právnej istoty svojim klientom odporúčam, aby si pravosť podpisu na závete dali overiť buď na matrike, alebo u notára a aby k závetu priložili lekárske potvrdenie, že v čase spísania závetu boli spôsobilí na právne úkony. Ich potomkovia tak predídu problémom, ak by sa niektorý z dedičov rozhodol napadnúť platnosť závetu z dôvodu, že by namietal pravosť podpisu či psychický stav poručiteľa.

2. V prípade, ak závet nenapíšete vlastnou rukou, musíte závet vlastnou rukou podpísať a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami (osobami spôsobilými na právne úkony, ktoré nie sú dedičmi ani osobami blízkymi dedičom) vyslovene vyhlásite, že ide o Vašu poslednú vôľu. Svedkovia musia závet podpísať. Ani v tomto prípade nezabudnite do závetu napísať deň, mesiac a rok podpísania závetu. Odporúčanie napísané v predchádzajúcom bode navrhujem dodržať aj v tomto prípade.

3. Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom. V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú (skutočnú) vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať a, samozrejme, uviesť do nej deň, mesiac a rok podpísania listiny.

4. Svoju poslednú vôľu môžete prejaviť aj pred notárom, ktorý ju spíše do notárskej zápisnice.

Pri spisovaní závetu je potrebné myslieť na to, že závetom povolaný ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia.

Iný spôsob spísania závetu zákon zakotvuje v prípade maloletých poručiteľov, ktorí dovŕšili 15. rok veku, nevidomých a nepočujúcich osôb. Keďže zrejme nepatríte medzi tieto osoby, týmto prípadom sa ďalej nebudem venovať. Posledná vec, na ktorú treba pri spísaní závetu myslieť, je zákonná ochrana neopomenuteľných dedičov upravená v ustanovení § 479 Občianskeho zákonníka. Podľa tohto ustanovenia maloletým potomkom sa musí z dedičstva dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Ak tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Pri spisovaní závetu myslite na neopomenuteľných dedičov

Pri spisovaní závetu je dobré myslieť na skutočnosť, že Občiansky zákonník v § 479 uvádza, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Notárska úschova závetov

Spísaný závet odporúčam vložiť závet do notárskej úschovy. Vaše deti ho tak nebudú musieť "hľadať", notár, ktorý bude po vašej smrti súdny komisár poverený vykonaním úkonov v konaní o dedičstve, jeho existenciu preverí v Notárskom centrálnom registri závetov.

Záverom: V závete vymenujete veci a práva, ktoré chcete rozdeliť medzi svojich dedičov, pričom dom charakterizujete v súlade s údajmi katastra nehnuteľností. Uvediete osoby, ktoré privolávate ako dedičov, a určíte veľkosť ich spoluvlastníckych podielov k predmetu dedenia, najmä k rodinnému domu. Nezabudnite na dodržanie správnej formy závetu, tak ako je rozpísané vyššie a na jeho uloženie do notárskej úschovy. V prípade, ak by ste chceli mať uvedenú záležitosť vyriešenú už za života, môžete deťom rodinný dom darovať podľa Vami zamýšľanej veľkosti spoluvlastníckych podielov. V darovacej zmluve zároveň zriadite právo Vášho doživotného užívania predmetnej nehnuteľnosti, ako vecné bremeno, ktoré bude zapísané v katastri nehnuteľností.
Autor: Martina Beňová

Zdieľať: