Odstúpenie od zmluvy o dielo
20.10.2022
Otázka klienta:

S manželkou staviame rodinný dom. Na vykonanie stavebných prác sme si objednali firmu, ktorá už časť prác uskutočnila. Medzičasom sa zo zahraničia vrátili manželkini bratia, s ktorými by som mohol stavbu domu dokončiť svojpomocne. Zmluvu so stavebnou firmou sme neuzatvárali písomne, cenu, za ktorú budú práce vykonané, sme si iba položkovo odsúhlasili. Akým spôsobom môžeme ukončiť spoluprácu so stavebnou firmou?

Odpoveď:

So stavebnou firmou ste sa dohodli, že firma vykoná dohodnuté práce, za ktoré jej zaplatíte sumu podľa vopred určenej kalkulácie. Uvedená dohoda je zmluva o diele, na ktorej platnosť zákon nevyžaduje písomnú formu.

Zmluva o diele je upravená v Obchodnom a Občianskom zákonníku. Právna úprava podľa Obchodného zákonníka by sa na posudzovanú možnosť odstúpenia od zmluvy vzťahovala v prípade, ak by obe zmluvné strany – čiže vy ako objednávatelia a stavebná firma ako zhotoviteľ – boli podnikateľmi, resp. ak by ste sa v zmluve dohodli, že sa váš vzťah spravuje Obchodným zákonníkom. Podľa obsahu vašej otázky možno predpokladať, že vzťah medzi vami a stavebnou firmou nie je obchodnoprávnym vzťahom. Vo vašom prípade preto možno na odstúpenie od zmluvy aplikovať Občiansky zákonník.

Na rozdiel od úpravy v Obchodnom zákonníku, ktorý umožňuje odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch vymedzených zmluvou alebo zákonom, Občiansky zákonník umožňuje objednávateľovi odstúpiť od zmluvy kedykoľvek až do okamihu zhotovenia diela, a to aj bez uvedenia dôvodov. Odstúpenie od zmluvy musíte zhotoviteľovi oznámiť, najlepšie písomne, najneskôr do zhotovenia diela. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Súhlas či nesúhlas zhotoviteľa s odstúpením od zmluvy nemá na zrušenie zmluvy nijaký vplyv.

Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zhotoviteľ má nárok:

a) aby mu objednávateľ uhradil sumu, ktorá pripadá na už vykonané práce. Keďže ste si navzájom odsúhlasili cenovú kalkuláciu za jednotlivé práce, v prípade odstúpenia budete povinní zaplatiť sumu v súlade s takto odsúhlasenou kalkuláciou;

b) na uhradenie účelne vynaložených nákladov. Ide o náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s odstúpením objednávateľa od zmluvy, napr. prepravné, poštové náklady a pod., nejde teda o náklady súvisiace s doteraz vykonanými prácami, tie sú už obsiahnuté v cene vykonaných prác.

Z uvedeného vyplýva, že kedykoľvek až do zhotovenia diela máte právo stavebnej firme oznámiť, že od zmluvy odstupujete, a na druhej strane stavebná firma má právo, aby ste jej uhradili sumu za práce už vykonané a sumu za účelne vynaložené náklady.
Autor: Martina Beňová

Zdieľať: