Nadobudnutie nehnuteľnosti maloletým
26.10.2022 # nadobudnutie nehnuteľnosti maloletými
# schválenie právneho úkonu za maloletého
# darovanie nehnuteľnosti maloletému

Otázka klientky:

Som slobodná matka a mám sedemročného syna, ktorému chce môj bezdetný strýko darovať rodinný dom. Môže vôbec takéto maloleté dieťa nadobudnúť rodinný dom do svojho vlastníctva? Ak áno, ako máme postupovať? Je nutné do tohto procesu zainteresovať aj otca dieťaťa?

Odpoveď:

Pri riešení tejto otázky treba najprv vysvetliť rozdiel medzi právnou subjektivitou a spôsobilosťou na právne úkony.

Podľa § 7 Občianskeho zákonníka každá fyzická osoba má právnu subjektivitu, t. j. spôsobilosť na práva a povinnosti, v našom prípade spôsobilosť na právo vlastniť rodinný dom. Táto spôsobilosť je pre každú fyzickú osobu rovnaká a nemôže byť obmedzená. Dokonca aj počaté dieťa má právnu subjektivitu pod podmienkou, že sa narodí živé.

Z uvedeného vyplýva, že aj maloleté dieťa môže byť vlastníkom rodinného domu.

Čo sa týka spôsobilosti na právne úkony, t. j. spôsobilosti fyzickej osoby nadobúdať práva a brať na seba povinnosti, tá už predpokladá určitú rozumovú a vôľovú vyspelosť. Spôsobilosť na právne úkony vzniká podľa § 8 Občianskeho zákonníka v plnom rozsahu plnoletosťou – dovŕšením 18. roku veku.

Váš syn teda môže byť vlastníkom rodinného domu, ale nie je spôsobilý uzavrieť darovaciu zmluvu.

Právne úkony, na ktoré maloletí nemajú spôsobilosť, za nich robia zákonní zástupcovia, teda ich rodičia, resp. osvojitelia, príp. opatrovník.

Ak však ide o nakladanie s majetkom v nie bežných veciach, je na takýto úkon podľa § 28 Občianskeho zákonníka potrebné aj schválenie súdu. Nie bežnou vecou v zmysle tohto ustanovenia sa rozumie napr. nadobudnutie nehnuteľnosti.

Ako teda môžete pri darovaní postupovať?

Darovaciu zmluvu, ktorou váš strýko daruje vášmu synovi rodinný dom, v mene maloletého podpíšete vy spolu s otcom maloletého. Po podpise zmluvy podáte na súd, v ktorého obvode má váš syn bydlisko, návrh na schválenie právneho úkonu za maloletého. Toto konanie je oslobodené od súdnych poplatkov. Súd schváli právny úkon urobený zákonným zástupcom za maloletého len vtedy, ak je v záujme maloletého.

Ak z rozličných dôvodov v mene maloletého podpíše darovaciu zmluvu len jeden z rodičov, súd požiada druhého rodiča o vyjadrenie, či s uzatvorením darovacej zmluvy súhlasí. Súhlas druhého rodiča nie je potrebný, iba ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (§ 34 ods. 2 zákona o rodine) alebo ak bol vo svojich rodičovských právach obmedzený (§ 44 ods. 1 a 2 zákona o rodine), prípadne je svojich rodičovských práv zbavený (§ 36 zákona o rodine). Ak by druhý z rodičov vyslovil nesúhlas s uzatvorením darovacej zmluvy, považovalo by sa to za nezhodu rodičov v podstatnej veci pri výkone rodičovských práv, o ktorej by podľa ustanovenia § 49 zákona o rodine rozhodol súd.

Ak súd darovaciu zmluvu schváli, na nadobudnutie vlastníckeho práva je ešte potrebné rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu. Návrh na vklad vlastníckeho práva sa podáva na správe katastra, v ktorej územnom obvode sa nachádza darovaná nehnuteľnosť. K návrhu na vklad priložíte rozhodnutie súdu s vyznačením právoplatnosti.

Len pre komplexnosť upozrňujem, že ak by mal váš syn dediť po obdarovanom zo zákona (teda nie na základe závetu), tak by sa do jeho podielu mohlo započítať to, čo od poručiteľa za života bezplatne dostal. To ale neznamená, že by byt do "dedičstva" mal vrátiť, znamená to, že by sa na darovanie prihliadalo spôsobom, ktorý je popísaný v článku: https://www.akbenova.sk/blog/vplyv-darovania-za-zivota-na-dedenie


Autor: Martina Beňová

Zdieľať: