Je dom dostavaný za manželstva súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov?
26.10.2022

Otázka klientky:

S manželom sme sa rozviedli, teraz si vyrovnávame bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Hlavným problémom je rodinný dom – ešte pred uzatvorením manželstva bolo vydané stavebné povolenie na môjho manžela, ktorý pred manželstvom vybudoval pivnicu rodinného domu, samotná stavba rodinného domu sa však zrealizovala zo spoločných prostriedkov a za pomoci oboch rodín až po našom sobáši. Manžel tvrdí, že vlastníkom rodinného domu je iba on, lebo na jeho meno bolo vydané stavebné povolenie, a ja mám právo iba na vyplatenie polovice investícií, ktoré sme za manželstva vložili do stavby. Ja som však toho názoru, že dom patrí nám obom. Kto z nás má pravdu?

Odpoveď:

Uzatvorením manželstva vzniká medzi manželmi majetkové spoločenstvo, ktoré Občiansky zákonník označuje výrazom bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM). Ide o inštitút, ktorý je prejavom jednoty manželstva a rovnakého postavenia manželov v ňom z hospodárskej stránky. Vlastníctvo v takomto prípade nie je medzi manželmi vyjadrené podielmi, manželia sú vlastníkmi vecí v 1/1. Jedným z dôvodov zániku BSM je rozvod manželov.

Do BSM podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Z uvedeného vyplýva, že ak bola nejaká vec získaná za trvania manželstva, hoci i z menšej časti, z prostriedkov obidvom manželom spoločných, patrí do ich BSM; za vec získanú počas BSM sa považuje aj vytvorenie veci prácou jedného z manželov alebo obidvoch, s výnimkou umeleckých diel.

Predmetom sporu medzi vami a vaším bývalým manželom je posúdenie otázky, či rodinný dom patrí do BSM, alebo nie. Na jeho vyriešenie potrebujeme zodpovedať otázku, od ktorého momentu možno považovať stavbu rodinného domu za vec v právnom slova zmysle. Za tento okamih sa podľa súdnej judikatúry pokladá stav, v ktorom je stavba dobudovaná minimálne do takého štádia, od ktorého ďalšie stavebné práce smerujú už len k jej dokončeniu, úprave stavby.

Povedané inými slovami, takýmto minimálnym okamihom je stav, keď sú na stavbe vybudované prvky dlhodobej životnosti, najmä zvislé a vodorovné konštrukčné prvky, konštrukcia strechy a schodisko, prípadne i väčšina ostatných prvkov. Nie je teda podstatné, na koho bolo vydané stavebné povolenie. Podľa vášho tvrdenia v deň vzniku BSM bola postavená iba pivnica rodinného domu. Stavba v právnom slova zmysle vznikla až v čase, keď ste boli manželmi.

V zmysle vyššie uvedeného možno preto konštatovať, že rodinný dom patrí do BSM, čiže patrí obom z manželov. Ak ste do domu vložili aj svoje oddelené finančné prostriedky (ktoré ste nadobudli pred manželstvom alebo darom či dedením), máte právo, aby Vám suma, ktorú ste z vlastných prostriedkov vynaložili do spoločnej veci, bola vrátená.

Ak dom ešte nemáte zapísaný v katastri nehnuteľností, resp. je zapísaný len na manžela, z dôvodu právnej istoty Vám navrhujem podať žalobu na súd, ktorou sa budete domáhať vecných práv k tejto nehnuteľnosti (určenie, že nehnuteľnosť patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Potvrdenie o podaní žaloby odporúčam doručiť na kataster a požiadať kataster o zápis poznámky na list vlastníctva podľa § 39 ods. 1 Katastrálneho zákona o vedení súdneho konania z dôvodu, aby ste tak predišli prípadným škodám spôsobených prevodom nehnuteľnosti na tretiu osobu.


Autor: Martina Beňová

Zdieľať: