Aké majú byť odstupy stavieb?
31.08.2022


#  odstupy stavieb

AKÉ MAJÚ BYŤ ODSTUPY STAVIEB?


Odstupy stavieb upravuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

V ustanovení § 4 tejto vyhlášky sú formulované požiadavky, ktoré treba rešpektovať pri umiestňovaní stavieb. Pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa musia rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy (napr. cestný zákon, letecký zákon, vodný zákon) a predpokladaný rozvoj územia podľa územného plánu obce, prípadne územného plánu zóny, ako i ďalšie požiadavky uvedené v tomto ustanovení.

O vzájomných odstupoch stavieb sa píše v ustanovení § 6 vyhlášky. Základná požiadavka na odstupy stavieb je uvedená v § 6 ods. 1, podľa ktorého vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a využívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

Okrem uvedeného podľa § 6 ods. 6 vyhlášky treba dbať na to, aby vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, od okraja pozemnej komunikácie bola najmenej 3 m. Táto požiadavka sa neuplatňuje pre budovy umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.

Stavbu možno podľa § 6 ods. 2 vyhlášky umiestniť na hranici pozemku, len ak sa jej umiestnením trvalo neobmedzí využívanie susedného pozemku na určený účel. Vzájomné odstupy stavieb rodinných domov sú definované v § 6 ods. 3 vyhlášky, podľa ktorého ak je medzi rodinnými domami voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 m. Iba v prípade stiesnených územných podmienok možno podľa § 6 ods. 4 vyhlášky vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 m za podmienky, že ani v jednej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. V takom prípade sa nemusí uplatniť požiadavka na odstup od spoločných hraníc pozemku.

Iné riešenia vzdialeností rodinných domov možno určiť iba na základe výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie základných požiadaviek na vzájomné vzdialenosti podľa § 6 ods. 1 vyhlášky alebo podľa územného plánu zóny, je preto vhodné zistiť, či konkrétny úzmený plán zóny upravuje túto otázku.

Ako sa merajú vzájomné odstupy a vzdialenosti? Podľa § 6 ods. 7 vyhlášky vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny.
Autor: Martina Beňová

Zdieľať: