Súdne spory

Súdne spory

Online právnik

Online právnik

Právo zrozumiteľne

Právo zrozumiteľne

Advokátska kancelária Bratislava

Máme prax v týchto právnych oblastiach

nevyhráva právnik, ktorý sa najlepšie vyzná v práve, ale ten, kto svoj prípad najlepšie pripraví. Naša kancelária Váš prípad v prípade nutnosti súdneho riešenia dôsledne pripraví – prípad riadne naštuduje, zanalyzuje, podloží právnou teóriou aj príslušnými judikátmi s tým, že spis má vždy dôsledne naštudovaný, sme teda pripravení Vás zastupovať v súdnych a mimosúdnych konaniach. Predchádza tomu prirodzene komunikácia s Vami, klientmi, s tým, že s Vami preberieme možnosti riešenia Vašej situácie tak, aby bola vec vyriešená v súlade s právom vo Váš prospech.

Právny audit

Právny audit

Posúdenie právneho stavu v širších dôsledkoch a súvislostiach. Čítať viac

1
Rozvod

Rozvod

príprava návrhov na rozvod manželstva. Čítať viac

2
Pohľadávky a upomínanie

Pohľadávky a upomínanie

oslovte nás s požiadavkou na uplatnenie pohľadávky, zašlite nám potrebné podklady a my ich následne uplatníme prostredníctvom elektronických prostriedkov pred súdom

3
Nekalá súťaž

Nekalá súťaž

Právne posúdenie, vypracovanie žalôb o odstránenie závadného stavu, poskytnutie primeraného zadosťučinenia, náhradu škody a vydania bezdôvodného obohatenia,

4
Konzultácie

Konzultácie

Poskytujeme online konzultácie alebo osobné v kancelárii v centre Bratislavy

5
Stavebníctvo

Stavebníctvo

zmluva o dielo pre projektové činnosti, príprava zmluvnej dokumentácie potrebnej pri realizácii developreských činností ...

6
Nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

Komplexné poradenstvo pri kúpe a predaji nehnuteľností

7
Obchodné právo

Obchodné právo

poradenstvo súvisiace so zakladaním a zmenou spoločností

8
Ochranné známky

Ochranné známky

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby od tovarov alebo služieb inej osoby a je ako ochranná známka registrovaná.

9
Občianske právo

Občianske právo

Právne poradenstvo v rozmanitých majetkových a nemajetkových oblastiach vo vzťahoch fyzických a právnických osôb

10
Škoda na zdraví

Škoda na zdraví

posúdenie možnosti uplatnenia nárokov z bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia

11
Ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti

posúdenie možnosti uplatnenia si nárokov v prípade zásahu do ochrany osobnosti, a to najmä prípade zásahov uskutočnenými v médiách

12
Rodinné právo

Rodinné právo

Právne poradenstvo v právnych vzťahoch medzi rodičmi, manželmi a deťmi

13
Pracovné právo

Pracovné právo

Právne poradenstvo v právnych vzťahoch vznikajúcich pri výkone závislej práce, kolektívnych pracovných vzťahoch

14
Zastupovanie pred súdmi

Zastupovanie pred súdmi

zastupovanie v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach na všetkých úrovniach

15

V čom vám najčastějšie pomáhame

Prax v oblastiach

zakladanie obchodných spoločností

zakladanie obchodných spoločností

poradenstvo súvisiace so založením alebo zmenou spoločností, príprava a kontrola zmluvných dokumentov potrebných pri fungovaní spoločnosti

Kontaktujte nás
poradenstvo v rozmanitých majetkových a nemajetkových oblastiach vo vzťahoch fyzických a právnických osôb

poradenstvo v rozmanitých majetkových a nemajetkových oblastiach vo vzťahoch fyzických a právnických osôb

spisovanie zmlúv pomenovaných, nepomenovaných i zmiešaných v režime Občianskeho a Obchodného zákonníka otázky spojené s podielovým spoluvlastníctvom a BSM, dedičské vzťahy, susedské vzťahy, nájomné vzťahy, uplatnenie zodpovednosti za škodu, vecné práva – vecné bremená, záložné práva, ochrana vlastníckych práv

Kontaktujte nás
právne poradenstvo v právnych vzťahoch medzi rodičmi, manželmi a deťm

právne poradenstvo v právnych vzťahoch medzi rodičmi, manželmi a deťm

napr. spísanie návrhov na rozvod a návrhu úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode; v prípade potreby zastupovanie v konaní

Kontaktujte nás
PRÁVNE PORADENSTVO V RÁMCI OCHRANY OSOBNOSTI

PRÁVNE PORADENSTVO V RÁMCI OCHRANY OSOBNOSTI

posúdenie možnosti uplatnenia si nárokov v prípade zásahu do ochrany osobnosti, a to najmä prípade zásahov uskutočnenými v médiách (zásahy prostredníctvom tlače, TV a pod.)

Kontaktujte nás
Právne poradenstvo v právnych vzťahoch vznikajúcich pri výkone závislej práce, kolektívnych pracovných vzťahoch

Právne poradenstvo v právnych vzťahoch vznikajúcich pri výkone závislej práce, kolektívnych pracovných vzťahoch

všeobecné poradenstvo v pracovnom práve poskytované tak zamestnancom, ako aj zamestnávateľom spracovanie pracovnoprávnych dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny, zániku pracovnoprávneho vzťahu

Kontaktujte nás
Spracovanie prihlášok ochranných známok a zastupovanie v konaní

Spracovanie prihlášok ochranných známok a zastupovanie v konaní

Ochranná známka je akékoľvek označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby od tovarov alebo služieb inej osoby a je ako ochranná známka registrovaná.

Kontaktujte nás

Sme unikátny

Prečo si vybrať nás?

Profesionálny právnik

Právna úprava dokumentov

Zavolajte nám

Priateľské ceny

Prečo si vybrať nás?
Riešite situáciu, ktorá vyžaduje právnu radu?
Zavolajte nám: +421 903 271 571
Radi vám pomôžeme