Odmena

Prvý kontakt:

S klientmi našej kancelárie sa pri prvom kontakte zvyčajne dohodneme na hodinovej odmene za úvodnú konzultáciu. Na konzultácii preberieme klientov právny problém a možnosti riešenia a v prípade potreby sa dohodneme na spôsobe určenia ďalšej odmeny jednou z nasledovných možností, resp. ich kombináciou:

 A. HODINOVÁ ODMENA

odmena bude určená podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnych služieb. Využíva sa najmä pri vypracovaní právnych analýz alebo pri právnych službách, na ktorých poskytnutie postačí osobná konzultácia.

VÝŠKA HODINOVEJ ODMENY ....... EUR

Objednávka služby

Súhlasím so znením a potvrdzujem, že som si prečítal Obchodné podmienky.

B. PODIELOVÁ ODMENA

odmena je určená percentom z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, či pri mimosúdnych rokovaniach, ak je výsledok podľa okolností prípadu veľmi neistý. Odmena je často využívaná najmä v prípade konaní, ktorých predmetom je uplatnenie majetkových práv a je uhradená iba v prípade úspešnosti v súdnom spore dohodnutým percentom z hodnoty majetkových práv, ktoré boli súdom klientovi priznané.

 

C. PAUŠÁLNA ODMENA

využíva sa v prípadoch:

  1. potreby poskytovania právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, napríklad ak klient požaduje opakované právne služby pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, no nevie ich presný počet vopred určiť, tak je možné dohodnúť „balíček“ poskytovaných právnych služieb za paušálne určenú odmenu,
  2. za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí – určí sa výška odmeny pevnou čiastkou bez ohľadu na to, koľko právnych úkonov kancelária klientovi v súvislosti s vybavením veci poskytne.

 

D. TARIFNÁ ODMENA


Tarifná odmena je upravená v ustanovení § 9 a nasl. vyhlášky MSSR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Odmena závisí od hodnoty veci a od počtu právnych úkonov. Odmena je využívaná najmä v prípadoch súdnych sporov.

 

Základná sadzba tarifnej odmeny je určená nasledovne:

hodnota veci

odmena za jeden úkon

do 165,97 €  

16,60 €

nad 165,97 € 
do 663,88 €                  

16,60 €  + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu  165,97 € 

nad 663,88 € 
do 6.638,78 € 

41,49 € +  9,96 € za každých aj začatých 331,94 €  prevyšujúcich sumu 663,88 € 

nad 6. 638,78 € 
do 33.193,92 € 

220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých  1.659,70 € prevyšujúcich sumu 6. 638,78 €

nad 33.193,92 € 

486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých  3. 319,39 € prevyšujúcich sumu 33.193,92 €