Právny audit / Due Dilligence 

Posúdenie právneho stavu v širších dôsledkoch a súvislostiach, najmä: 

  • analýza prebiehajúcich súdnych sporov, posúdenie predpokladu úspešnosti, odporúčania, návrh znenia petitu žaloby
  • komplexné posúdenie právnych dokumentov najmä s ohľadom na ich súlad s platnou právnou úpravou
  • posúdenie výhodnosti zmlúv
  • upozornenie na právne vady a riziká posudzovaných dokumentov
  • návrh nápravy a realizácia príslušných právnych krokov
  • právne posúdenie vnútorných predpisov obchodných spoločností
  • komplexné posúdenie pracovnoprávnych vzťahov
  • ochranné známky – kontrola dodržiavania práv
  • dodržiavanie podmienok hospodárskej súťaže