Občianske právo

 

Právne poradenstvo v rozmanitých majetkových a nemajetkových oblastiach vo vzťahoch fyzických a právnických osôb, najmä: 

  • spisovanie zmlúv pomenovaných, nepomenovaných i zmiešaných v režime Občianskeho a Obchodného zákonníka
  • otázky spojené s podielovým spoluvlastníctvom a bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov
  • dedičské vzťahy
  • susedské vzťahy
  • nájomné vzťahy
  • uplatnenie zodpovednosti za škodu
  • vecné práva – vecné bremená, záložné práva, ochrana vlastníckych práv
  • zabezpečenie, zmena a zánik záväzkov – zriadenie záložného práva, ručenie, zabezpečenie záväzkov prevodom práva, postúpením pohľadávky, uznaním záväzku, započítaním, urovnaním, prevzatím dlhu, ukončenie zmlúv výpoveďou či odstúpením od zmluvy